Алименттерді өндіріп алу жөнінде

        Көптеген өмір жағдайларына байланысты, әрбір адамда алименттерді төлеу немесе алименттерді талап ету мұқтаждығы туу мүмкін. Бұл мақалада сіз алимент деген не, кім және қашан алимент төлеу қажет, алиментті талап ету тәртібі және алимент мөлшері жөніндегі сұрақтарға жауап аласыз. 
        Алименттер — заңда белгіленген жағдайларда бір отбасы мүшелерінің оның өзге мүшелерінің пайдасына төлеуге міндетті белгілі бір ақшалай қаражат.Алименттік міндеттемелер негізгі отбасылық қатынастар болып табылады, ал олардың мақсаты — отбасының еңбекке қабілетсіз және көмек қажет ететін мүшелерін асырау. Алименттер сот шешімімен немесе тараптардың келісімімен төленеді. 
        Алименттік міндеттемелердің өзіне тән мынадай белгілері болады: бұл қайтарып берілмейтін сипаттағы міндеттеме. Алимент төлеуші өз шығынын қандай да бір орнын толтыруға құқығы жоқ; олардың қатаң жекебастық сипаты бар. Мұның мәнісі, алимент төлеуге міндетті адам ол міндетін орындауды басқа біреуге тапсыруға қақысы жоқ. Екінші жағынан, алимент алуға құқықты адам, бұл құқығын езге біреуге бере алмайды. Алимент алу құқығы және алимент төлеу міндеті мұрагерлік тәртіппен басқа адамға көшпейді, алименттік міндеттеме мүліктік-құндық болып табылады, яғни бұл арада материалдық игіліктерді алушының мүлкіне өткізу жүзеге асырылады. 
        Алименттік міндеттемелерге төмендегідей заңдық фактілер негіз болады: субъектілер арасында туыстық немесе өзге де отбасылық байланыстың болуы заңда немесе талаптардың келісімінде көрсетілген шарттардың болуы мысалы, алимент алушының мұқтаждығы, еңбекке жарамсыздығы, алимент алушылардын кәмелетке толмағандығы және басқалары; тараптардың алимент төлеу жөніндегі келісімі немесе соттың алимент өндіріп алу жөніндегі шешімі.Алименттік міндеттемелердің немесе алименттік қатынастардың мынадай түрлері болады: ата-аналардың балаларға қатысты алименттік міндеттемелері; балалардың ата-аналарға қатысты алименттік міндеттемелері; ерлі-зайыптылардың және бұрынғы жұбайлардың алименттік міндеттемелері; кәмелетке толған ағалары мен қарындастарының, әжелері мен аталарының алименттік міндеттемелері. 
         Бірақ осының ішінде ең жиі кездесетіні ол кәмелетке толмаған балалар үшін алимент төлеу, яғни балаларды күтуге арналған төлем. Кәмелетке толмаған баланы күту ол заңнамамен бекітілген ата ананың міндеті болып табылады, ата аналардың некеге ресми түрде тұру не тұрмауына қармастан не олар ажырасқан болса да, балаларды күту олардың міндеті болып саналады.Біреудің қамқорлығындағы және патронаттық тәрбиелеудегі балаларда, сонымен қоса асырап алынған балалар да алиментті алуға құқығы бар. «Неке және отбасы туралы» Қазақстан Республикасы кодексінің нормаларына сәйкес, алимент түріндегі балаға тиесілі сома ата-ананың не басқа да заңды өкілдердің қарауына түсіп, тек қана баланы тәрбиелеуге, білім беруге және күтуге жұмсалады. 
         Алименттер сот тәртібімен өндіріліп алынған кезде кәмелетке толмаған балаларға өндіріліп алынатын алименттер мөлшерін заң төлеуші жалақысына үлесті қатынаста айқындайды. Сонымен көмелетке толмаған бір балаға ата- анасының айлық жалакысының не өзге де табыстарының төрттен бір бөлігі, екі балаға — үштен бір бөлігі, үш және одан да көп бала үшін— тең жартысы мөлшерінде. Сот, сондай-ақ тараптардың материалдық немесе отбасылық жағдайларын немесе өзге де көңіл бөлуге тұратын жайттарды ескере отырып, бұл үлестердің мөлшерін көбейте немесе азайта алады. Ата-анасының жұмыс таба алмауы осыған жатқызылуы мүмкін. Сот мұндай жағдайда алимент мөлшерін азайтып жалақының 1/4 бөлігінің орнына 1/6 бөлігін өндіріп алуды белгілеуі мүмкін.   

Читать дальше

Обжалование размера задолженности по алиментам, определенного судебным исполнителем

   Зачастую, возникают ситуации, когда одна из сторон исполнительного производства не согласна с решениями судебного исполнителя, в части определения размера задолженности по алиментам, принятыми в рамках исполнительного производства. Какие меры могут быть предприняты стороной исполнительного производства в целях восстановления своих нарушенных прав? 

   Обжалование действий судебного исполнителя при определения размера задолженности по алиментам в судебном порядке 

Одним из принципов осуществления исполнительного производства, в соответствии с подпунктом 1) статьи 3 Закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", является принцип законности, то есть совершение тех или иных действий в строгом соответствии с законом. Как следует из пункта 1 статьи 10 данного Закона, решения по вопросам исполнительного производства, принимаемые судебным исполнителем, оформляются постановлениями.При этом подпунктом 8) статьи 3 и статьей 127 указанного Закона установлен принцип свободы обжалования в суде процессуальных действий и постановлений судебного исполнителя. Таким образом, решения и действия (бездействия) судебного исполнителя по исполнению исполнительного документа или отказа в совершении таких действий могут быть обжалованы взыскателем или должником в суд. Жалоба подается в суд в порядке и сроки, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан. В соответствии со статьей 250 ГПК, жалоба подается в районный (городской) суд обслуживаемого судебным исполнителем территориального участка либо по месту регистрации частного судебного исполнителя в течение десяти рабочих дней со дня совершения действия (отказа в совершении действия) или со дня, когда взыскателю или должнику, не извещенному о времени и месте совершения действия судебным исполнителем, стало о нем известно.

Другими словами, законом четко прописано право взыскателя или должника на обращение в суд, в случае нарушения судебным исполнителем прав и законных интересов данного лица.Жалоба на действия судебного исполнителя подается в районный суд по месту нахождения судебного исполнителя в течение 10 дней со дня совершения действия (бездействия) или со дня когда стороне исполнительного производства стало известно о нарушенном праве. В связи с этим внимание нужно обратить на то, что жалоба должна быть подана не позднее 10 дней с момента, когда должник получил постановление об определении задолженности или был ознакомлен с ним. 

   Обжалование действий судебного исполнителя при определении размера задолженности по алиментам в органы прокуратуры 

Согласно пункту 1 статьи 25 Закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", прокуратура от имени государства осуществляет надзор за законностью исполнительного производства, принимает меры по выявлению и устранению любых нарушений законности. То есть, в случае, если судебным исполнителем были совершены нарушения законности при определении размера задолженности по алиментам, в рамках исполнительного производства, сторона, чьи права нарушены вправе обратиться с жалобой на действия судебного исполнителя (его постановление) в органы прокуратуры в порядке, предусмотренном указанной нормой.В целом, выбор способа защиты своего нарушенного права (будь то обращение в суд, либо подача жалобы в вышестоящий орган судебных исполнителей, либо обращение в органы прокуратуры) имеет смысл лишь в том случае, если со стороны судебного исполнителя действительно допущены нарушения законности и ущемлены права и законные интересы стороны исполнительного производства. В рассматриваемой ситуации это может быть выражено в неправильном расчете задолженности по алиментам, применением недостоверных сведений о доходах должника, неправильном определении периода задолженности и т. п.
Читать дальше

Взыскание алиментов

   В зaвисимости от различных жизненных ситуаций может возникнуть необходимость в выплате или истребовании алиментов. В данной статье вы узнаете, что такое алименты, кто может и должен платить алименты, каков порядок истребования алиментов, размер алиментов предусматривает законодательство и что делать, если алименты не выплачиваются. 

   Алименты – это денежное или материальное содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому лицу, имеющему право на его получение, согласно Кодексу «О браке (супружестве) и семье». Наиболее распространенный случай алиментов – выплаты на содержание ребенка, однако алименты могут выплачиваться и матерям детей, и супругам, которые не могут себя содержать самостоятельно, и родителям. 

   Содержание ребенка – закрепленная законом обязанность родителей, при этом абсолютно не важно, состоят ли родители в браке, в гражданском браке или находятся в разводе. Дети, находящиеся под опекой, попечительством или патронатным воспитанием, а также усыновленные дети также имеют право на алименты. Согласно статье 6 Кодекса суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, поступают в распоряжение родителей или других законных представителей ребенка и расходуются на содержание, образование и воспитание ребенка. 

   Кому положена выплата алиментов?Алименты несовершеннолетним детямРодители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, порядок и форму данного содержания определяется родителями самостоятельно.Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии с главой 20 Кодекса. Если родители не предоставляют своим детям содержание, это не было оговорено на суде соглашением или один из родителей не подал иск в суд на взыскание алиментов, то иск может подать орган опеки и попечительства. При расторжении брака в суде рассматривается соглашение:о том, с кем будут жить несовершеннолетние дети;о порядке выплаты алиментов на содержание детей или нетрудоспособного супруга;о размерах алиментов на содержание детей;о разделе имущества (узнать, кто на что имеет право при разводе).Если подобного соглашения между супругами нет, или оно противоречит интересам детей, одного из супругов, то решение по этим вопросам определяется судом. Родители, лишенные родительских прав, также обязаны выплачивать алименты на содержание ребенка в соответствии со статьей 79 Кодекса. Выплата алиментов на основании соглашения – это добровольный способ выплаты алиментов, а по судебному приказу, на основании поданного иска, – принудительный (ниже в статье вы найдете информацию о том, как взыскать алименты).Кроме алиментов с родителей могут удерживаться дополнительные суммы на содержание детей. Существуют исключительные обстоятельства - тяжелые болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособность совершеннолетних, нуждающихся в помощи детей, если необходима оплата постороннего ухода за ними и прочее.Алименты супругам и бывшим супругамСогласно статье 147 Кодекса супруги обязаны материально поддерживать друг друга. 

   Кроме средств на содержание ребенка, существует ряд случаев, когда могут потребоваться средства на содержание супруга или бывшего супруга. Если нет договоренности или соглашения, то подать иск в суд на взыскание алиментов может:нетрудоспособный нуждающийся супруг;супруга в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего ребенка;нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения им возраста 18 лет, а также в случае определения общему ребенку-инвалиду по достижении 18 лет I - II группы инвалидности.Размер алиментов и порядок выплаты определяет суд. В ряде случаев суд может отказать в назначении выплаты алиментов бывшему супругу, если нетрудоспособность наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами или в результате совершения им умышленного преступления; в силу непродолжительности (до 5 лет) бракаи если супруг, требующий выплаты алиментов ведет себя недостойно.Алименты совершеннолетним, но нетрудоспособным детямСогласно статье 143 Кодекса трудоспособные родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. В данном случае при отсутствии соглашения размер алиментов определяется судом исходя из материального положения семьи, и будет кратно МРП. Если нет соглашения или договоренности между родителями, то порядок оплаты и размеры определяет суд, учитывая при этом материальное положение обоих родителей и прочие условия. Причем, алименты могут быть истребованы как на фактические нужды, так и на предстоящие, которые могут понадобиться в будущем.Алименты совершеннолетних детей для содержания нетрудоспособных родителейТрудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Если дети не содержат нетрудоспособных родителей добровольно по соглашению, то родители могут подать в суд на истребование алиментов. Подать при этом можно как на одного, так и на всех детей, однако стоит учитывать, что родители, не исполнявшие своих обязательств, вряд ли получат утвердительное решение суда, тем более не могут претендовать на подобные алименты родители, лишенные прав.Кроме случаев, перечисленных выше, существуют алиментные обязательства внуков и бабушек/дедушек, воспитанников и воспитателей, и других членов семьи.

Читать дальше